Aikuisten ryhmäpsykoterapia

Psykodynaaminen ryhmäpsykoterapia on vuorovaikutteinen hoitmuoto, jonka soveltuvuusalue on laaja. Se soveltuu tavallisten psyykkisten vaikeuksien hoitoon, kuten ahdistus, masennus, itsetunto-ongelmat, työuupumus, psykosomaattinen oireilu, sosiaalinen arkuus ja jännittäminen tai ongelmat ihmissuhteissa. Psykodynaaminen ryhmäpsykoterapia perustuu näkemykseen, jonka mukaan psyykkiset oireet syntyvät ihmisten välisissä suhteissa ilmenevissä vääristymissä ja ne ovat myös korjattavissa vuorovaikutuksellisissa yhteyksissä. Terapiaryhmässä jäsenet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jossa jokaiselle on oma tehtävänsä ja roolinsa. Ryhmän jäsenet hakeutuvat hoitoon omista henkilökohtaisista syistään ja tuovat puheensa ja toimintansa välityksellä tutkittavaksi oman elämänhistoriansa. Ryhmän jäsenten ongelmat tulevat esille siten, että vaikeudet heijastuvat jäsenten keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä ryhmän ja terapeutin väliseen suhteeseen. Ryhmäpsykoterapeutti pyrkii tulkitsemalla ryhmän toimintaa auttamaan ryhmään etenemään työssään. 
Ryhmässä korostuu se oivallus, ettei kukaan ole yksin vaikeuksiensa kanssa eikä kukaan elä tyhjiössä, vaan jokainen vaikuttaa koko ajan toiseen. Ryhmän vuorovaikutus antaa mahdollisuuden uuteen kokemukseen omasta itsestä ja suhteesta toiseen. Tämän ansiosta voidaan löytää omaa minuutta toisten avulla ja tutustua omassa itsessä olevaan tuntemattomaan. Ryhmäpsykoterapiassa pyritään ymmärtämisen avulla oivallukseen, joka voi muuttaa omia käsityksiä omasta itsestä ja toisista. Monet persoonalliset muutokset tapahtuvat vähitellen ja hyvin huomaamattomasti. Ne voivat näkyä esim. henkilökohtaisten suhteiden helpottumisena, työkyvyn elpymisensä, ahdistuksen vähenemisenä ja elämänmyönteisyyden lisääntymisenä. 
Ryhmäpsykoterapia sopii useimmille psykoterapiaa tarvitseville henkilöille. Siinä voidaan käsitellä samoja ongelmia kuin psykoanalyyttisessa yksilöterapiassa. Lisäksi ryhmässä voidaan tutkia myös sellaisia vuorovaikutusilmiöitä ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä vaikeuksia ja häiriöitä, jotka eivät välttämättä tule esiin yksilöhoidossa. Ryhmäpsykoterapia tulee useissa tapauksissa kysymykseen vaihtoehtona yksilöpsykoterapialle ja on sopiva ja suositeltava jatkohoito yksilöpsykoterapian jälkeen. Psykoterapiaryhmän kokoonpano on 5-8 jäsentä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, ja yhden istunnon kesto on puolitoista tuntia (2 x 45 min). Ryhmäistunnon hinta on 2 x 45 e = 90 euroa. Ryhmän kustannuksiin voi hakea KELAn tukea (https://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia), jolloin ryhmäkerran omavastuuosuudeksi jää 5,90 euroa/kerta. Hoidon onnistumisen edellytyksenä on pitkäjänteinen sitoutuminen ryhmän työskentelyyn, halu keskustella itsestään ja ihmissuhteistaan ryhmässä sekä kuunnella muita jäseniä.  
(Lähde: Suomen ryhmäpsykoterapia ry)